หน้าแรก

ข่าวประชาสัมพันธ์

งานบริการด้านบัญชี

เว็บบอร์ด

ติดต่อเรา

ยินดีต้อนรับ
เราให้บริการโดยทีมงานที่มีความรู้
ประสบการณ์โดยตรง
และมีคุณสมบัติครบถ้วน
ตามกฎหมาย

              

 

 สถิติวันนี้ 1 คน
 สถิติเมื่อวาน 15 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
381 คน
2177 คน
34315 คน
เริ่มเมื่อ 2010-06-03

ห้างหุ้นส่วนสามัญ ณินเพชรการบัญชี สำนักงานบัญชีของเรา บริการรับจัดทำบัญชี, วางระบบบัญชี, ตรวจสอบบัญชี และจดทะเบียนบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด ร้านค้า ให้ความสำคัญของงานบัญชี จัดทำบัญชีให้ถูกต้อง วางแผนภาษีอากรได้เป็นอย่างดี ประหยัด และเสียภาษีอย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีภาษีโดยตรงและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายการจัดทำบัญชี และกฎหมายการตรวจสอบบัญชี 


 

กำหนดยื่นแบบเดือนสิงหาคม 2553
ภ.ง.ด 1, ภ.ง.ด 2, ภ.ง.ด 3, ภ.ง.ด 53
ภายในวันที่ 9.....


ห้างหุ้นส่วนสามัญ ณินเพชรการบัญชี
โทร. 02-7069512 , 02-7061938 ,
Fax  02-7069513
โทร. 081-296-973
E-mail : ninpet_account@hotmail.com

Online Service

แบบ Form

สืบค้นข้อมูลทางธุรกิจ

แจ้งเพิ่ม/ลด งานทำบัญชี
แจ้งเพิ่ม/ลด งานสอบบัญชี
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
ทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ
ยื่นชำระภาษี
จองชื่อนิติบุคคล
ขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษี

งานด้านบัญชี
งานงบการเงิน
จดทะเบียนบริษัท จำกัด
จดทะเบียนห้าง หุ้นส่วน
ประกัน สังคม
ผู้ สอบบัญชีภาษีอากร
งานด้านภาษี
แบบฟอร์มสัญญา

ข้อมูลจด ทะเบียนธุรกิจ
ข้อมูลงบการ เงิน
งบการ เงิน บมจ. ใน ตลท.
ชื่อผู้ทำบัญชี นิติบุคคล
ชื่อผู้สอบบัญชีนิติบุคคล
รายชื่อผู้ทำบัญชี
รายชื่อผู้สอบบัญชี(CPA)
รายชื่อผู้สอบบัญชีภาษี อากร
ชื่อผู้ประกอบการ VAT

หน่วยงานราชการ

ภาษีอากร

บริการสรรพากร Online

กรมสรรพากร
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
สำนักงานประกันสังคม
กระทรวงแรงงาน
สภาวิชาชีพบัญชี
กรมศุลกากร
กรมสรรพสามิต
ค้น พิกัดอากรขาเข้า
ค้น พิกัดอากรขาออก
ค้น ของได้รับยกเว้นอากร
ค้นชื่อผู้ประกอบการ vat
ตรวจรายชื่อสถานสาธารณ กุศล
ตรวจรายชื่อสถานศึกษา
ประมวลรัษฎากร online
ประมวลรัษฏากรภาษาอังกฤษ
สอบถาม ภาษีผ่าน web chat
ปฏิทินภาษี
ภาษีออกใหม่
แบบฟอร์ม

ยื่นแบบผ่านอินเตอร์ เน็ต
ขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษี อากร
บริการจดทะเบียนออนไลน์
ติดต่อกรมสรรพากร
ดาวน์โหลดแบบแสดงรายการ

ประมวลรัษฎากร

สิทธิประโยชน์ ประกันสังคม

สิทธิประโยชน์
กองทุนทดแทน กรณี

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ภาษีธุรกิจเฉพาะ
สิทธิและหน้าที่ของผู้เสีย ภาษี
การอุทธรณ์ภาษีอากร
ความรู้เกี่ยวกับ SMEs
เลขประจำตัวผุ้เสียภาษี

กรณี ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย
กรณี คลอดบุตร
กรณี ทุพพลภาพ
กรณี เสียชีวิต
กรณี สงเคราะห์บุตร
กรณี ชราภาพ
กรณี ว่างงาน

ประสบอันตรายหรือเป็นโรคจากการทำงาน
ทุพพลภาพ เนื่องจากการทำงาน
ตาย หรือสูญหายจากการทำงาน
วิธี การส่งตัวลูกจ้างเข้ารักษาพยาบาล
หน้าที่ และวิธีปฏิบัติของนายจ้าง ลูกจ้าง
หลัก ฐานที่ต้องใช้ยื่นเรื่อง